Privacybeleid

Privacyverklaring

Carproducts.be verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Robin op het e-mailadres info@carproducts.be

Verwerkingsdoeleinden

Carproducts.be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing m.b.t. aangeboden producten).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 – (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst & (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen – van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Overmaken aan derden

Carproducts.be garandeert dat, indien er gegevensuitwisseling plaatsvindt met derden, de ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Wanneer uw account inactief komt te staan, worden ze 18 maanden opgeslagen en nadien verwijderd uit ons systeem. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat uw gegevens enkel bewaard worden voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen. Wij begrijpen dat u onze website jaarlijks bezoekt en daarom hebben wij de bewaartermijn bewust verlengd met 6 maanden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@carproducts.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Opgepast! Je mist kortingen !

Schrijf je in voor updates via mail en mis geen enkele kortingsactie of nieuw product.

×